Skip to main content
Käesolev privaatsusteade kirjeldab, kuidas Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival (registrikood 80044767, asukoht Telliskivi 60a, 10412 Tallinn, Eesti Vabariik; edaspidi meie või PÖFF) töötleb isikuandmeid. Võime teie isikuandmeid töödelda erinevate protsesside ja suhete raames, sõltuvalt sellest, kuidas olete meiega seotud. Käesolev privaatsusteade on jaotatud erinevateks osadeks, lähtudes erinevatest olukordadest, millal meil võib tekkida vajadus teie isikuandmeid töödelda. Et saada täpne ülevaade isikuandmete töötlemise põhimõtetest, mis puudutavad just teid, leidke alljärgnevalt osa(d), mis iseloomustavad teie kokkupuudet PÖFF-iga (privaatsusteate punkt 1). Lisaks tutvuge meie isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega, mis on toodud käesoleva privaatsusteate lõpus ning mis kirjeldavad põhimõtteid, mis rakenduvad üldiselt kõigile meie poolt teostatavatele isikuandmete töötlemise toimingutele (privaatsusteate punktid 2-8). Privaatsusteates kasutatud mõisteid tuleks tõlgendada nagu seda on tehtud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) 2016⁄679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta; edaspidi üldmäärus). Filmifestivali all mõtleme erinevaid filmifestivale, mida PÖFF korraldab (Pimedate Ööde Filmifestival, noorte- ja lastefilmide festival Just Film, lühifilmide festival PÖFF Shorts, filmitööstuse kohtumine Industry@Tallinn, Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide Festival, Tartu armastusfilmide festival tARTuFF, Kumu Dokumentaal). Isikuandmete koosseis, töötlemise eesmärgid ja õigusliku d alused ning isikuandmete säilitamine 1.1 Olen portaali filmikool.poff.ee kasutaja. Võime töödelda teie järgmisi isikuandmeid (isikuandmete kategooriad võivad erineda sõltuvalt sellest, millised andmed olete otsustanud meile edastada): isiklikud andmed (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, sugu, keeled, rahvus); kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber, aadress); foto; tööalane teave (riik, positsioon, valdkond, eriala, seotus konkreetse äriühinguga); makseandmed. Reeglina kogume teie isikuandmeid teilt endalt ning säilitame neid õppekeskkonnas Openedx. Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel: töötleme teie isikuandmeid (nimi, kontaktandmed, tööalane teave), et võtta teiega ühendust ning kutsuda teid filmifestivalile ja/või filmikursustele, millisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi teid sinna osalema kutsuda ja seeläbi filmifestivali ja/või kursuste kvaliteetsemaks ja atraktiivsemaks muuta, mis kaalub meie hinnangul üles teie huvid ja põhiõigused ja –vabadused (üldmääruse artikkel 6 (1)(f)), ennekõike arvestades, et tegemist on teie tööalase teabega ning see on ka teie enda kutsetegevuse huvides; töötleme teie isikuandmeid (nimi, kontaktandmed, tööalane teave, foto, makseandmed), et võimaldada teil külastada filmifestivali ja/või kursusi, sh selleks, et väljastada teile selleks vajalik isiklik pildiga kaelakaart ning teiega üritusega seoses kontakteeruda, millisel juhul on teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks meievahelise kokkuleppe. Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik tulenevalt eesmärgist, milleks neid kogusime. Kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks või meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, võime teie isikuandmeid säilitada kauem. Näiteks säilitame raamatupidamiskohustuse täitmiseks vajalikke isikuandmeid vähemalt 7 aastat asjakohase majandusaasta lõppemisest ning isikuandmeid, mis on vajalikud nõuete esitamiseks või enda kaitsmiseks nõuete eest, 10 aastat. Isikuandmete edastamine Jagame teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ainult põhjendatud vajadusel ja ulatuses ning üksnes siis, kui meil on selleks õiguslik alus. Näiteks kasutame oma tegevuses järgmisi teenusepakkujaid, kes võivad saada ligipääsu teie isikuandmetele (volitatud töötlejad): Eventival, Google, e-posti teenuse pakkuja, raamatupidamistarkvara pakkuja, makseplatvormi pakkuja, filmide esitamist võimaldava platvormi pakkuja, IT-teenuse pakkujad; filmifestivali ja Industry kutsutud külaliste puhul ka meie töövõtjad ja vabatahtlikud. Kasutame üksnes selliseid volitatud töötlejaid, kes annavad piisava tagatise, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid tagamaks teie isikuandmete kaitse. Selleks oleme kõigi volitatud töötlejatega sõlminud nõuetekohased andmetöötluslepingud ning jääme vastutavaks teie isikuandmete kaitse tagamise eest. Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu Edastame teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu ainult siis, kui meil on selleks õiguslik alus, sealhulgas andmete saajale: i) kes asub riigis, kus on Euroopa Komisjoni hinnangul isikuandmete kaitse tagatud piisaval tasemel (see hõlmab organisatsioone, kes on sertifitseeritud Privacy Shieldi alusel); või ii) lepingu alusel, mis vastab Euroopa Liidu nõuetele isikuandmete edastamiseks väljaspool Euroopa Liitu asuvatele isikuandmete töötlejatele. Kui soovite üksikasjalikumat teavet teie isikuandmete edastamise kohta väljapoole Euroopa Liitu (nt andmete saajate nimed ja edastamise õiguslik alus), siis palun võtke meiega ühendust kasutades selleks allpool toodud kontaktandmeid. Turvalisus Rakendame teie isikuandmete kaitsmiseks meie hinnangul piisavaid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, võttes arvesse: i) tehnoloogia taset, ii) rakendamise kulusid, iii) töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, ning iv) teile töötlemisest tulenevaid riske. Teie õigused Teil on oma isikuandmete suhtes kõik kohalduvate õigusaktidega, sh üldmäärusega, ette nähtud õigused seal toodud tingimustel ja ulatuses: õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele (sh saada koopia oma isikuandmetest); õigus nõuda isikuandmete parandamist; õigus nõuda isikuandmete kustutamist; õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist; õigus nõuda isikuandmete ülekandmist; õigus esitada vastuväiteid, kui isikuandmete töötlemine toimub meie õigustatud huvi alusel ning kui töötlemine toimub otseturunduse eesmärgil. Kui soovite eeltoodud õigusi teostada või teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, siis palume meiega kontakteeruda allpool toodud kontaktandmetel. Kui arvate, et teie isikuandmeid on töödeldud vastuolus käesoleva privaatsusteatega või teie isikuandmetega seotud õigusi on rikutud, palume sellest meid teavitada privaatsusteate lõpus toodud kontaktandmetel. Rikkumise korral on teil samuti õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Kui teie alaline elukoht või töökoht on mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, siis ka selle liikmesriigi andmekaitseasutuse poole. Privaatsusteate muutmine Kui meie isikuandmete töötlemise praktika muutub või kui meil tekib vajadus privaatsusteate muutmiseks tulenevalt kohalduvatest andmekaitsealastest õigusaktidest, teistest õigusaktidest, kohtupraktikast või pädevate asutuste väljastatud suunistest või praktikast, on meil õigus igal ajal privaatsusteadet ühepoolselt muuta. Kui muudatused mõjutavad teid oluliselt, teavitame teid e-posti teel mõistlikult enne muudatuste jõustumist. Kohalduv õigus Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival on Eesti Vabariigis registreeritud ühing, mistõttu kohaldub teie isikuandmete töötlemisele Eesti Vabariigi õigus. Kontaktandmed Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta või kui te soovite teostada oma õigusi enda isikuandmete suhtes, siis palun võtke meiega ühendust alljärgnevatel kontaktandmetel: Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival Aadress: Telliskivi 60a, 10412 Tallinn, Eesti Vabariik E-posti aadress: info@poff.ee Telefon: +372 5665 4108